Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

C Vitamini ve Sal覺k

C vitamini g羹癟l羹 bir antioksidand覺r ve ba覺覺kl覺k sisteminin g羹癟lenmesinde 繹nemli bir rol oynar. C vitamini; kanser, kalp-damar hastal覺klar覺, yaa bal覺 mak羹ler dejenerasyon, katarakt ve souk alg覺nl覺覺 gibi bir癟ok hastal覺覺n 繹nlenmesinde veya tedavisinde etkilidir.

C vitamini - HekimimYanimda

Souk alg覺nl覺覺 durumunda evde uygulad覺覺m覺z belki de ilk tedavi y繹ntemi daha fazla C vitamini almakt覺r. C vitamini ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirerek souk alg覺nl覺覺na yakalanma riskini d羹羹rebilir. Kanserler, kalp-damar hastal覺klar覺, katarakt ve yaa bal覺 mak羹ler dejenerasyon hastal覺klar覺 ile vitamin C aras覺ndaki iliki nedir?

1. Kanser

Epidemiyolojik kan覺tlar, meyvelerin ve sebzelerin daha fazla t羹ketilmesinin, k覺smen de olsa, meyvelerin ve sebzelerin C vitamini i癟erii y羹ksek olmas覺ndan dolay覺, 癟ou kanser t羹r羹nde d羹羹k riskle ilikili olduunu 繹ne s羹rmektedir.

C vitamini imm羹n yan覺t覺 d羹zenler ve antioksidan ilevi sayesinde oksidatif hasar覺 hafifletebilir. C vitamini, nitrozaminler gibi kanserojen oluumunu s覺n覺rlayabilir.

Vaka kontrol 癟al覺malar覺n覺n 癟ou, diyet ile C vitamini al覺m覺 ile akcier kanserleri, meme, kolon veya rektum, mide, a覺z boluu, g覺rtlak veya farenks ve 繹zefagus kanserleri aras覺nda ters bir iliki bulmutur. Kanserli kiilerin kanlar覺ndaki C vitamini konsantrasyonlar覺n覺n d羹羹k bulunduu tespit edilmitir. Ancak, kan覺tlar, beslenme ile C vitamini al覺m覺n覺n kanser riskini etkileyip etkilemediine dair tutars覺zl覺klar g繹stermektedir. Klinik 癟al覺malar覺n 癟oundan elde edilen sonu癟lar, yaln覺z veya dier besinlerle yap覺lan m羹tevaz覺 C vitamini takviyesinin, kanserin 繹nlenmesinde bir yarar salamad覺覺n覺 g繹stermektedir.

C vitaminin oral dozda verilmesi, 癟ok y羹ksek dozlarda bile, plazma vitamin C konsantrasyonlar覺n覺 maksimum 220 mikromol/L’ye y羹kseltirken IV uygulamas覺 26.000 mikromol/L kadar y羹ksek plazma konsantrasyonlar覺 羹retebilir.

1970’lerde Cameron, Campbell ve Pauling taraf覺ndan yap覺lan arat覺rmalar, y羹ksek doz C vitaminin, 繹l羹mc羹l kanserli hastalarda yaam kalitesi ve yaam s羹resi 羹zerinde yararl覺 etkileri olduunu 繹ne s羹rd羹. Bu 癟al覺malar intraven繹z (IV) C vitamini ile yap覺ld覺.

Bununla birlikte, Moertel ve Mayo Clinic’teki meslektalar覺 taraf覺ndan yap覺lan randomize, 癟ift k繹r, plasebo kontroll羹 bir klinik 癟al覺ma dahil olmak 羹zere sonraki baz覺 癟al覺malar bu bulgular覺 desteklememitir. Moertel 癟al覺mas覺nda, oral olarak g羹nde 10 g/g羹n C vitamini alan kolorektal kanserli hastalar, plasebo alan hastalardan daha iyi deildi.

Y羹ksek konsantrasyonda (intraven繹z) C vitamini pro-oksidan g繹revi g繹rebilir ve kanser h羹crelerine kar覺 se癟ici toksisiteye sahip olan hidrojen peroksit 羹retebilir. Baz覺 arat覺rmac覺lar, kanser tedavisinde bir ila癟 olarak y羹ksek doz IV C vitamini kullan覺m覺n覺n yeniden deerlendirilmesini desteklemektedir.

Tamamlay覺c覺 C vitamini ve dier antioksidanlar覺n kemoterapi ve radyasyonla etkileime girip girmeyecei kesin deildir. Bu nedenle, bu ilemlerden ge癟en bireyler, 繹zellikle y羹ksek dozlarda, C vitamini veya dier antioksidan takviyeleri almadan 繹nce onkologlar覺na dan覺mal覺d覺rlar.

2. Kalp-damar hastal覺klar覺

Bir癟ok epidemiyolojik 癟al覺madan elde edilen kan覺tlar, meyve ve sebze al覺m覺n覺n y羹ksek olmas覺n覺n kardiyovask羹ler hastal覺k riskinin azalmas覺 ile ilikili olduunu g繹stermektedir. Bu iliki k覺smen bu yiyeceklerin antioksidan i癟eriine atfedilebilir, 癟羹nk羹 LDL (d羹羹k younluklu lipoproteinlerin) oksidatif modifikasyonu dahil oksidatif hasar, kardiyovask羹ler hastal覺覺n ana nedenidir.

Antioksidan 繹zelliklerine ek olarak, C vitaminin;

  1. endotele monosit yap覺mas覺n覺 azaltt覺覺,
  2. endotel ba覺ml覺 nitrik oksit 羹retimi ve vazodilatasyonunu iyiletirdii
  3. aterosklerozda plak instabilitesini 繹nleyen vask羹ler d羹z kas h羹cre apoptozisini azaltt覺覺 g繹sterilmitir.

Takviye olarak C vitamini al覺m覺 ile kardiyovask羹ler hastal覺k riski aras覺ndaki ilikileri inceleyen prospektif 癟al覺malar覺n sonu癟lar覺 癟elikilidir. Genel olarak, C vitamini takviyelerinin kardiyovask羹ler hastal覺klara kar覺 koruma salad覺覺na ya da hastalar覺n morbidite veya mortalitesini azaltt覺覺na inand覺r覺c覺 kan覺tlar sunmamaktad覺r.

zetle, meyve ve sebzelerden al覺nan doal C vitaminlerinin kalp hastal覺klar覺n覺 azaltt覺覺 d羹羹n羹lse de takviye veya ila癟 olarak fazladan al覺nan C vitaminlerinin mevcut kalp hastal覺klar覺n覺 tedavi etmedii ya da yeni bir kalp hastal覺覺 geliimini 繹nleyemediini s繹yleyebiliriz.

3. Yaa bal覺 mak羹ler dejenerasyon

Yaa bal覺 mak羹ler dejenerasyon ve katarakt, yal覺 bireylerdeki g繹rme kayb覺n覺n iki 繹nemli nedenidir. Oksidatif stres her iki durumun etiyolojisine katk覺da bulunabilir. Bu nedenle arat覺rmac覺lar, C vitamini ve dier antioksidanlar覺n, bu hastal覺klar覺n geliiminde ve tedavisinde bir rol oynad覺覺n覺 varsaym覺lard覺r.

Oksidatif stres, h羹cresel metabolizma s覺ras覺nda oluan hidroksil radikali, s羹peroksit radikali ve hidrojen peroksit gibi reaktif oksijen t羹rlerinin art覺覺 ile onlar覺 detoksifiye eden, antioksidanlar覺n yetersizlii sonucu oksidatif dengenin bozulmas覺 olarak tan覺mlan覺r.

2007 y覺l覺 sistematik inceleme ve meta-analiz yazarlar覺, mevcut kan覺tlar覺n, erken yaa bal覺 mak羹ler dejenerasyonundan korunmak i癟in C vitamini ve dier antioksidan takviyelerinin rol羹 olmad覺覺 sonucuna varm覺t覺r. Her ne kadar arat覺rmalar, antioksidanlar覺n yaa bal覺 mak羹ler dejenerasyon geliiminde rol oynad覺覺n覺 g繹stermemi olsa da, baz覺 kan覺tlar yaa bal覺 mak羹ler dejenerasyon ilerlemesini yavalatmaya yard覺mc覺 olabileceini g繹stermektedir. Genel olarak, mevcut kan覺tlar, tek ba覺na veya dier antioksidanlarla birlikte al覺nan C vitamininin yaa bal覺 mak羹ler dejenerasyonun gelime riskini etkilemez.

4. Katarakt

Yaa bal覺 mak羹ler dejenerasyon ve katarakt, yal覺 bireylerdeki g繹rme kayb覺n覺n iki 繹nemli nedenidir. Y羹ksek miktarda C vitamini al覺m覺 ve daha y羹ksek plazma askorbat konsantrasyonlar覺, baz覺 癟al覺malarda katarakt oluma riskinin d羹羹k olmas覺 ile ilikilendirilmitir. Japonya’da yap覺lan 5 y覺ll覺k prospektif bir kohort 癟al覺mas覺nda, daha y羹ksek diyetli C vitamini al覺m覺, 45-64 yalar覺 aras覺ndaki 30.000’den fazla yetikin kohortunda katarakt gelime riskinin azalmas覺 ile ilikili bulunmutur. 襤ki vaka kontrol 癟al覺mas覺ndan elde edilen sonu癟lar, C vitamininin 300 mg/g羹n’den daha fazla al覺m覺n覺n katarakt oluma riskini %70-75 oran覺nda azaltt覺覺n覺 g繹stermektedir.

5. Souk Alg覺nl覺覺

Bir 2007 Cochrane incelemesi, s羹rekli profilaktik tedavi olarak veya souk alg覺nl覺覺 semptomlar覺n覺n balamas覺ndan sonra al覺nan en az 200 mg/g羹n C vitamini kullan覺m覺n覺 i癟eren plasebo kontroll羹 癟al覺malar覺 incelemitir. C vitamini profilaktik kullan覺m覺 genel pop羹lasyonda souk alg覺nl覺覺na yakalanma riskini 繹nemli 繹l癟羹de azaltmam覺t覺r.

Profilaktik C vitamini kullan覺m覺n覺n genel pop羹lasyonda souk alg覺nl覺覺na yakalanma riskini deitirmese de souk alg覺nl覺覺 s羹resinin yani hasta kal覺nan g羹n say覺s覺n覺 yetikinlerde %8 ve 癟ocuklarda %14 oran覺nda azaltm覺t覺r.

Souk alg覺nl覺覺 semptomlar覺n覺n balamas覺ndan sonra al覺nan C vitamini, souk alg覺nl覺覺 s羹resini veya hastal覺覺n semptomlar覺n覺 veya iddetini etkilememitir.

Bununla beraber, a覺r覺 fiziksel egzersize veya souk ortamlara maruz kalan maraton koucular覺, kayak癟覺lar覺 ve askerleri i癟eren 癟al覺malarda, 250 mg/g羹n ila 1000 mg/g羹n aras覺nda deien dozlarda C vitamini profilaktik kullan覺m覺, souk alg覺nl覺覺 oluumunu %50 oran覺nda azaltm覺t覺r.


Kaynak: https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir