Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

ene Eklemi Hastal覺klar覺 | TME – Temporomandibular Eklem Hastal覺klar覺

Az覺m覺 a癟arken 癟enemden hep kemik sesi geliyor, yemek yerken 癟enem k羹tl羹yor, az覺m覺 a癟arken veya 癟enemi hareket ettirirken ses ve ar覺 hissi duyuyorum mu diyorsunuz? Gelin 癟ene eklemi hastal覺klar覺na yak覺ndan bakal覺m.

Temporomandibular Eklem hastal覺klar覺, TME, 癟ene eklemi hastal覺klar覺, HekimimYanimda.com

akaklarda younlaan ba ar覺s覺, yanaklardan baa yay覺lan ar覺 ve 癟ineme esnas覺nda kilitlenme, ses ve ar覺ya neden olabilen 癟ene eklemi hastal覺覺n覺 yak覺ndan tan覺yal覺m.

ene eklemini, alt 癟ene kemii (mandibula) ile akak kemii (temporal) oluturur. Bu iki kemik aras覺nda a覺nmay覺 engelleyen, az覺 a癟覺p kapama gibi 癟ene hareketlerini kolaylat覺ran k覺k覺rdak 繹zelliinde bir yap覺d覺r.

ene eklemini, alt 癟ene kemii (mandibula) ile akak kemii (temporal) oluturur.
ene eklemi

Eklemi 癟evreleyen eklem kaps羹l羹 ve kemikleri bir arada tutan balar eklemin b羹t羹nl羹羹n羹 ve dayan覺kl覺l覺覺n覺 salar.

ene eklemi, hayati 繹nem ta覺yan konuma, 癟ineme gibi fonksiyonlar覺n yerine getirilmesini salar.

Y羹z羹n her iki taraf覺nda da bulunur ve ikiz eklem olarak adland覺r覺lan 繹zel bir eklemdir.

ene eklemi hastal覺klar覺 nelerdir?

ene eklemi hastal覺klar覺n覺n ana nedeni; 癟ene ekleminde ve 癟ineme kaslar覺nda s羹rekli tekrarlayan ar覺 veya eklemde meydana gelen fonksiyon bozukluudur. eitli nedenlerden dolay覺 ortaya 癟覺kabilen bu sorunun, ana nedeni ise 癟ene ekleminin yap覺s覺n覺n ve eklemdeki disk uyumunun kaybolmas覺d覺r.

ene eklemi hastal覺klar覺:

 • ene 癟覺k覺klar覺
 • ene kilitlenmesi
 • Travmatik k覺r覺klar
 • ene kemiinin doutan veya bir 癟ok nedenle az ve eksik geliim g繹stermesi
 • ene kemiinde t羹m繹r gelimesi
 • ene ekleminin ilevsel bozukluklar覺 (ar覺l覺 癟ineme, k覺s覺tl覺 癟ineme, 覺s覺rma problemleri)
 • ene eklemini ve kemii etkileyen romatolojik, psikiyatrik ve n繹rolojik hastal覺klar.

G羹n羹m羹zde 癟ene eklemi hastal覺klar覺, farkl覺 branlardan hekimlerin beraber 癟al覺malar覺n覺 gerektiren multidispliner bir hastal覺k grubu olduu kabul edilmektedir.

Bununla ilgili ilk m羹racaat ise genellikle kulak ar覺s覺 yan覺lg覺s覺yla veya ikayeti ile Kulak Burun Boaz hekimlerine yap覺lmaktad覺r. Ancak bu hastal覺覺n birden 癟ok nedeni mevcut olduu i癟in hastalarda genellikle anlam karmaas覺 ve sonu癟 alamama durumu s覺k olarak kar覺la覺lmaktad覺r.

Belirtiler

 • Kulak ar覺s覺, yanaklarda ar覺 
 • Kulakta 癟覺nlama, nadiren de olsa ba d繹nmesi
 • Migren gibi iddetli ve tek tarafl覺 ba ar覺lar覺
 • akaklarda younlaan ba ar覺s覺, boyuna yay覺lan ar覺
 • enenin a癟覺lmas覺nda zorluk,
 • ene a癟覺l覺rken ses olumas覺, 癟ene kilitlenmesi
 • ene 癟覺k覺klar覺
 • A覺z a癟覺l覺rken 癟enenin bir yana doru kayarak a癟覺lmas覺
 • Is覺rma, lokma koparma ve 癟ineme fonksiyonlar覺nda bozulma ve ar覺
 • Alt ve 羹st dilerin kapanmas覺nda bozukluk birbirbi tam kapatamamas覺
 • Dilerde hassasiyet, a覺nma, sallanma ve k覺r覺lma g繹r羹lebilir.

Nedenleri

 • S羹rekli tek tarafta 癟ineme
 • Di s覺kma, di g覺c覺rdatma, bruksizm
 • ene ve y羹z羹 etkileyen travmatik yaralanmalar
 • Eklem ve 癟evresinin romatolojik hastal覺klar覺 (襤ltihapl覺 romatizma gibi)
 • Uzun s羹ren ve a覺z a癟覺kl覺覺n覺 zorlayan di tedavileri, anestezi esnas覺nda 癟enenin a覺r覺 zorlanmas覺
 • Sert cisimleri 覺s覺rma gibi al覺kanl覺klar
 • Omuzlar覺n ve boynun a覺r覺 繹ne eilmesi (post羹r/duru bozukluklar覺)
 • Omuzla 癟ene aras覺nda uzun s羹reli telefon tutmak
 • Doumsal eklem bozukluklar覺 (eklemin tam gelimemi olmas覺 gibi)
 • Dilerin birbiriyle ilikisini deitirecek seviyede yap覺lan dolgu ve kaplamalar
 • Baz覺 psikolojik rahats覺zl覺klar

Toplumumuzda en s覺k g繹r羹len 癟ene rahats覺zl覺klar覺 sebepleri ise geceleri di s覺kma ve g覺c覺rdatma, b繹lgesel olarak yenilen sert kabuklu kuruyemilerin s覺k t羹ketilmesi, di hastal覺klar覺na ya da di hastal覺klar覺 sonras覺ndan yap覺lan tedavilere bal覺 olarak ortaya 癟覺kan 癟ene eklemi hastal覺klar覺d覺r.

Tan覺

Hastalar覺n b羹y羹k 癟ounluunda fizik muayene ile tan覺 konulabilir.

Ancak doktorunuz gerekli g繹rd羹羹nde normal r繹ntgen grafileri, bilgisayarl覺 tomografi, MR gibi g繹r羹nt羹leme y繹ntemleri isteyebilir.

Hasta bu tetkiklere ramen tam tan覺 alamaz ya da tedavi verilmesine ramen yeterli iyileme olmaz ise eklem i癟ini g繹r羹nt羹leyen endoskopik 癟al覺malar, sintigrafi veya PET gibi ileri g繹r羹nt羹leme y繹ntemleri istenebilir.

Tedavi

Tedavinin esas amac覺 hastan覺n ar覺s覺n覺 dindirmek ve normal 癟ene fonksiyonlar覺n覺 geri kazand覺rmakt覺r.

Tedavinin ana y繹ntemi ise hastal覺覺 oluturan sebebe g繹re belirlenmektedir.

1. Yaam deiiklii 繹nerileri

Tedavi etkiniliinde en 繹nemli nokta ise hastan覺n eitilerek nelere dikket etmesi gerektii hakk覺nda bilin癟lendirilmesidir. Baz覺lar覺:

 • ineme al覺kanl覺覺n覺n kazand覺r覺lmas覺 (癟enenin her iki taraf覺ndan g羹癟 alarak 癟ineme)
 • Di s覺kma veya g覺c覺rdatma problemi olan hastalarda di hekimleri taraf覺ndan haz覺rlanan gece pla覺 (splint) kulland覺r覺lmas覺,

Hastalar kendilerine verilen t覺bbi tedaviyi (ila癟lar, splint, egzersizler) d羹zenli olarak uygulamal覺, 繹nerilen s羹re boyunca sert g覺dalar覺 癟ineyerek 癟ene eklemini zorlamaktan ka癟覺nmal覺, doktorunun belirttii s羹re boyunca sulu ve yumuak g覺da yemeli, a覺z ve di sal覺klar覺na dikkat etmelidirler.

2. Medikal tedavi

襤la癟 tedavileri (kas gevetici veya steroid olmayan ar覺 kesiciler), di ve di eti problemlerinin giderilmesi, eklem ve 癟ineme kaslar覺na y繹nelik fizik tedavi uygulamalar覺 ve egzersizlerle hastalar覺n 癟ounda tedavi salan覺r. 

3. Cerrahi tedavi

Medikal tedaviden fayda g繹rmeyen olgularda ise eklem i癟ine m羹daheleler (artrosentez) ar覺y覺 azalt覺r.

Travma, t羹m繹r, alt 癟enenin akak kemiine kaynamas覺 (ankiloz) gibi durumlarda cerrahi tedavi uygulan覺r.

Tedavinin gereine g繹re, kulak burun boaz, fizik tedavi, psikiyatri uzmanlar覺 ve di hekimleri (癟ene cerrahlar覺, ortodontistler) birlikte 癟al覺覺rlar.

4. Botoks

Toplumda s覺k olarak kar覺la覺lan di s覺kma ve g覺c覺rdatma gibi durumlarda ise yeni yeni g羹ndeme gelen ve yayg覺nlaan tedavi metodu ise masseter kaslar覺na botul覺num toksini uygulamalar覺d覺r.

Bu uygulama ile hastalarda 6-9 ayl覺k s羹re zarf覺nda semptomlar da gerileme izlenmektedir.

Yeni bir metod olmas覺na ramen hastalar da uzun s羹reli rahatlama salayan bu tedavi metodu s覺k kullan覺lmaktad覺r ve bir 癟ok merkezde yap覺lmaktad覺r.

neriler

 • Sak覺z 癟inemeyi b覺rak覺lmal覺
 • erez gibi sert kabuklu, zor 癟inenen yiyeceklerden uzak durulmal覺
 • inerken 癟enenin her iki taraf覺n覺 eit kullanmal覺. Tek tarafl覺 癟ineme tarz覺ndan uzak durmal覺d覺r.
 • Di g覺c覺rdatma veya dileri s覺kma b覺rakmal覺 ya da bu olay bilin癟alt覺nda mevcut bir stres kayna覺ndan kaynaklan覺yor ise psikologlardan destek almal覺d覺r.
 • zellikle 羹癟 hafta boyunca yumuak g覺dalarla beslenilmelidir.
 • A覺r覺 esneme hareketlerinden ka癟覺nmal覺d覺r.
 • Y羹z 羹st羹 yatmamal覺d覺r.
 • Sabahlar覺 s覺cak-覺l覺k havlu ile 癟ene eklem b繹lgesine masaj yapmal覺d覺r.
 • Di problemi olduunu d羹羹n羹yor ise en k覺sa zamanda di hekimine bavurmal覺d覺r.

Toplumda bilinmemesine ramen s覺k kar覺la覺lan, g羹nl羹k hayat覺 (konuma, yutma vb) olumsuz etkileyen bu hastal覺k bir 癟ok nedene bal覺 olsa da genellikle ufak ve basit 繹nlemler ile engellenebilmektedir.

Hastan覺n sadece bu konu hakk覺nda fark覺ndal覺a sahip olmas覺, genellikle tedavinin ilk basama覺n覺 oluturmaktad覺r.

Bu yaz覺m覺zda amac覺m覺z ise fark覺ndal覺覺 oluturmak 癟羹nk羹 bir癟oumuzun hayat覺 boyunca biriktirdii en g羹zel an覺lar覺n ba覺nda konumak, yemek yemek vb etkinlikler bulunmaktad覺r. Bu g羹zel anlar覺n b繹yle bir rahats覺zl覺ktan dolay覺 engellenmesi herkes i癟in 羹z羹c羹 olabilmektedir.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir